Affärn med Mötesplats och Café har byggts och drivs av Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening. Affärn uppfördes hösten 2016 genom flyttning och ombyggnad-tillbyggnad av baracker från skolan i Östra Ryd. Byggnaden har uppförts med bidrag från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och med ideella insatser från byalaget och de boende i Östra Ryd.

 

Butiken med café/mötesplats öppnade den 19 november 2016. Bilder från byggandet och öppningen av Affärn finns i mötesplatsen och under särskild flik på hemsidan.

 

Bakgrund

Östra Rydsbygdens byalag har länge arbetat långsiktigt för att förbättra bygdens utvecklingsmöjligheter. Byalaget har bl.a. drivit tre huvudfrågor, bränslemack, bredband och butik. Byalaget har med EU-bidrag byggt den bränslemack som nu drivs av Qstar och sköts av byalaget. Bredbandet är nu, med EU-bidrag, kommunen och byalagen, till största delen utbyggt i bygden. Den tredje uppgiften, butiken, har nu lösts genom byggande och drift av Affärn i Östra Ryd.

 

Frågan om butik diskuterades på flera rådslag i byalaget med frågor/enkäter om behovet av och viljan att handla i en sådan butik. Byalagets styrgrupp gjorde flera studieresor till landsbygdsbutiker i länet. Det bedömdes sedan att den lämpligaste formen för en sådan butik var att bilda en ekonomisk förening där ortsborna och andra kan bli medlemmar genom viss insats och viss rabatt på handlandet.