STADGAR

                                för Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening

                               antagna vid konstituerande föreningsstämma 2015-08-26


§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening.
 
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affär för livsmedelsförsäljning och
café samt därmed förenlig verksamhet i Östra Ryd. Medlem deltar i verksamheten genom eget arbete och genom att handla i affären.
 
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Östra Ryd, Söderköpings kommun, Östergötlands län.
 
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller den som styrelsen utser.
 
§5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt
följa föreningens stadgar och beslut.
 
§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med en eller flera insatser om 800 kronor. Insats berättigar till viss rabatt på senare inköp.
Insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
 
§ 7 Medlemsavgift
Föreningsstämman kan besluta att årlig medlemsavgift ska utgå om högst 100 kronor.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
 
§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant
för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
 
§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 dec.
 
§ 11 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
 
§ 12 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställelse av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten eller förlusten ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
12. val av styrelseledamöter
13. val av revisor och revisorssuppleant
14. val av valberedning
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman
 
§ 13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas
tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.
 
§ 14 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett,
enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
 
§ 15 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan
av styrelsen uteslutas ur föreningen.
 
§ 16 Avgång
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter att en medlem sagt upp sig till utträde,
uteslutits eller avgått av annan anledning.
 
§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
 
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.